بحر المیت، دریایی که کسی در آن غرق نمی شود

بحر المیت، دریایی که کسی در آن غرق نمی شود